10.09.2022
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik

Kişisel verilerin korunması kanununa ilişkin detaylara bağımlı kalmayıp aynı zamanda verileri ilgilendiren iktisaplar, lisans sözleşmeleri, veri sahipliği ve verilerin kullanımı gibi konularda işlemlerle yakından ilgilenerek gizlilik ve verilerin korunması hukuku kapsamında KVKK avukatı çalışmalara yoğunlaşmış bir düzen sürdürmektedir. Kişisel verilerin korunması ile alakalı projelerin yürütülmesi, korunması noktasında müvekkillere tavsiye bulunduran ve veri koruma hukukunun tüm aşamaları ile ilgilenen KVKK avukat ile işbirliği yapabilirsiniz. Müvekkiller yeni geliştirilmekte olan programlar ve cihazla ilişkili tavsiyeler istedikleri zaman kvkk hizmeti dahilinde ilgili web siteleri ve mobil uygulamalar için gerekli politikalar hazırlanmaktadır. İzmir kvkk avukat müvekkiller için veri sorumluları sicil bilgi sistemi (verbis) kayıt işlemlerinin takibi ve yürütülmesi aşamasında gerekli olan tüm yükümlülüklerini yerine getirerek destek sağlamaktadır.

KVKK Kurul Tarafınca Gözetlenir

 Kullanıcıların kişisel veri bilgilerinin kişi isteği dahilinde ve yönetmelik hususları çerçevesinde saklanması esasına dayanmaktadır. İlgili kişinin talep ve isteği doğrultusunda işlenen veriler, yönetmelikte belirtilen kurallar dahilinde işlenmektedir. Kişisel verileri koruma kanunu kişilik haklarına olası saldırıları önler nitelikte olup özellikle e ticaret kanallarında ve web sayfalarında güvenliği sağlamaktadır. Söz konusu kanun kurul tarafınca gözetilmektedir. Kvkk hizmetleri nezdinde danışmanlık, veri koruma ve destek verme konularında müvekkillerine yardımcı olan kvkk danışmanlığı birleşme ve aynı zamanda satın alma projeleri gibi veri aktarımı ve veri Koruma Kanunu ilgilendiren konularda da danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

KVKK Kurul Yetki ve Sorumlulukları

KVKK kanun görev ve sorumlukları noktasında kurulun sorumluluklarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Kişisel veri ve işlemlerin temek hak ve özgürlükleri göz önünde bulundurarak işlemek,
 • Kişi verilerinin ihlal edilip edilmediği konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulunmak,
 • Kişinin kişisel hak ve hürriyetine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda istek ve şikayetleri karara bağlamak,
 • Gelen şikayetler üzerine kişisel haklara yapılan bir saldırı durumunun tespiti halinde kanun gereğince incelemelerde bulunmak ve gerekli görülmesi durumunda önlem almak,
 • Kişisel verilerin özel niteliklerini belirleme, kapsamlarını değerlendirme ve kötü niyetli kişilerden sakınma hususunda gerekli tüm önlemleri almak,
 • KVKK sorumlu sicilini tutmak,
 • Görevlerin sınırlarını, kanın işleyişini ve verilerin korunması noktasında düzenleyici işlemleri yapmak,
 • Verilerin güvenliğini ve yükümlülüklerini saptamak ve gerekli çalışmaları sürdürmek.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketlerin, kamu tüzel kurum ve kuruluşların ve bunun yanı sıra gerçek kişilerin müşterilere sağladıkları fayda ve hizmet ölçüsünde kullanmak, her türlü konuda muhattabı belirleme noktasında KVKK kanunları geçerli olmaktadır.

Adres bilgisi, isim, soy isim, kimlik bilgisi ve vergi numaranız gibi kişisel bilgilerinizi hem kağıt üzerinden hem de elektronik kanallardan en doğru şekilde muhafaza etmeyi ve belge, bilgi üretmeyi temel hedef edinen KVKK  ilgili mevzuat gereğince hem adli hem de idari tüm makamlarda kişi beyanı çerçevesinde  raporlama, veri saklama  ve gerekli tüm  bilgilendirme yükümlülüğünü sağlama hizmeti görmektedir.

Kişinin Açık Rızası Alınmadan Kişisel Verilerin İşlenmesi Mümkün Müdür?

KVKK kanunu, kişinin açık beyanı ile birlikte uygulanmaktadır. Fakat kimi olağandışı durumlarda kanunun işletmesinde kişinin rızası aranmamaktadır. Bu halleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kanunda açık bir şekilde yer verilen durumlarda,
 • Fiili imkansızlığın bulunduğu durumlarda,
 • Kişinin kendi rızasını ve kendi savunmasını yapamadığı durumlarda,
 • Fiili yetersizlik durumları ile karşı karşıya kalındığı durumlarda,
 • Kişisel verileri koruma yükümlülüğünün zorunlu olduğu durumlarda,
 • İkili sözleşmelerden doğan ve her iki tarafın da rızasının bulunduğu durumlarda sözleşmeye esas verilerin girilmesinde,
 • Kişi tarafınca durumun alenileştirilmesi durumunda,
 • Bir hakkın veya istemin gerçekleşmesin zorunlu olması durumlarında,
 • Söz konusu kişinin kişisel alanına, hak ve özgürlüklerine zarar vermeksizin meşru menfaat kapsamında verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda.