23.02.2022
KVKK VERBİS NEDİR?

VERBİS NEDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda, KVK Kurulunca, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) hazırlanmış olup veri sorumluları bu sisteme kayıt olacaklardır. VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

VERBİS AMACI NEDİR?

Veri Sorumlularının elde etmiş oldukları verilerin kimlere ait olduklarının, hangi amaçlar ile alındığının, bu verilerin ne kadar süre ile saklandığının, verilerin kimlere aktarıldığının ve ne kadar süre ile saklanıp muhafaza altında tutulduğunun tespit edilmesi VERBİS sisteminin temel amacını oluşturmaktadır. Böylece Veri sahibi ilgili kişinin, bilgilendirilmesi amacı ile hazırlanan Aydınlatma Metninin genel çerçevesi de çizilmiş olmaktadır. VERBİS kaydı; Veri Sorumlusunun KVKK Uyum sürecini eksiksiz olarak tamamladıktan sonra yapılmalıdır.

VERBİS KAYIT SÜRESİ NE ZAMANDIR?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 27 Aralık 2019 tarihinde aldığı karar gereği, gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS kayıt ve envanter hazırlama süresi 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre uzatılmıştır. Karara göre aşağıdaki tarihlere kadar kayıt yapılması zorunludur.

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin SON TARİHİ 31.12.2021 tarihi,
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin SON TARİHİ 31.12.2021 tarihi,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin SON TARİHİ 31.12.2021 tarihi,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin SON TARİHİ 31.12.2021 tarihi,

Olarak belirlenmiş olup Kayıt yaptırmaları zorunludur.

Yıllık mali bilanço toplamının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisinde veri sorumlusu tarafından yetkili kamu kurumuna yıllık olarak verilmekte olan gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki mali tablolarda yer alan mali bilanço bilgisinin dikkate alınması gerekmektedir. Buna göre veri sorumlusunun beyannamesi ekindeki bilançoda yer alan “aktif” ya da “pasif” bölümündeki toplam rakam esas alınmalıdır. Bu rakamlar eşit olmak zorundadır.

VERBİS KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAF OLANLAR KİMLERDİR?

Kanunun 16 ncı maddesine göre, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmaları gerekmektedir. Bununla birlikte Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmesi halinde veri sorumlularının, Sicile kayıt esnasında bu kişisel verilerle ilgili VERBİS bilgi girişi yapması zorunlu değildir.

Bu faaliyetler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

a) Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

b) 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,

c) 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na göre kurulmuş vakıflardan ve18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,

ç) 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,

d) 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,

e) Gümrük müşavirleri,

f) Arabulucular,

g) 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,

ğ) Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar,

Ancak saymış olduğumuz tüm bu faaliyetlerde bulunan kişilerin VERBİS KAYIT zorunluluğu olmasa da KVKK Uyum Sürecini gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir. Yani KVKK politikaları ve veri envanterinin oluşturulmuş olması gerekmektedir. Ayrıca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getiriliyor olması ve zorunlu hallerde Açık Rızanın alınıyor olması gerekmektedir. VERBİS MUAFİYETİ, KVK Kanununun uygulanmayacağı anlamına gelmemektedir. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.