12.12.2023
KVKK DANIŞMANLIĞINDA TEMEL İLKELER VE UYGULAMALAR

KVKK Danışmanlığında Temel İlkeler ve Uygulamalar


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruma amacıyla kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen ve denetleyen bir yasal düzenlemedir. KVKK, Avrupa Konseyi tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda kişisel verilerin standart bir koruma seviyesine getirilmesini ve sınır ötesi veri akışının sağlanmasını hedeflemektedir. Bu ilkeler, "Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme" ile 28 Ocak 1981 tarihinde belirlenmiştir. Türkiye söz konusu bu sözleşmeye ilk imza atan ülkeler arasında yer almaktadır.


KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Hedefleri ve Kapsamı Nasıl Belirlenmiştir?


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), uluslararası belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemizin çağdaş ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmıştır. Bu Kanun, kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenerek özel hayatın gizliliği başta olmak üzere bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruma amacını taşır. KVKK, kişisel verilerin işlenme şartlarını, korunması gereken temel ilkeleri ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları detaylı bir şekilde düzenler.
Kanunun temel amacı, özellikle özel hayatın gizliliği olmak üzere kişisel verilerin işlenmesinde bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve bu verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları belirlemektir. KVKK'nın hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerle, verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.


Veri İşlemede Uyulması Gereken Temel İlkeler


1. Hukuka ve ahlaki normlara uyum başta olmak üzere etik değerlere riayet etme,
2. Güncel bilgilerle doğru ve eksiksiz bir şekilde işlenme,
3. Amaçlarıyla uyumlu, ölçülü ve sınırlı bir şekilde işleme,
4. Belirli, şeffaf ve meşru amaçlar doğrultusunda işleme,
5. İlgili mevzuat çerçevesinde öngörülen ya da işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar korunma.


KVKK Danışmanlığı Kapsamında Neler Yer Alıyor?


Bilgi, insanın içgüdüsel bilme arzusunu tatmin eden gerçekler, olgular ve prensiplerle ilgili bir kavramdır. İnsanlar, bilgiyi elde etmenin yanı sıra ondan faydalanma dürtüsüyle hareket ederler. Bu sebeple bilginin korunması geçmişten günümüze önemli olmuş ve günümüzde de kanunlar, kurallar ve standartlarla desteklenmiştir. Kişisel verilerin korunması ise özellikle birey merkezli devlet anlayışında önem kazanmıştır. Bu bağlamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, insan haysiyetini, onurunu ve mahremiyeti koruma amacını taşır. KVKK danışmanlığı da bu kanun çerçevesinde işletmelerin uyum sağlamalarına yardımcı olarak veri güvenliği ve kişisel veri koruma konularında destek sunmaktadır. KVKK danışmanlığı, bireylerin kişisel verilerinin korunmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir hizmettir. Bu kapsamda danışmanlık, bilgi güvenliği, KVKK uyum süreçleri, veri işleme politikaları ve diğer ilgili konuları kapsamaktadır. 
Kişisel verilerin birikmesi, bazı veri işleyen firmaların ilgisini çekmiş olacak ki bu verileri başka kurum ve kuruluşlara satarak kazanç elde etme eğilimine girmişlerdir. Bu birikmiş kişisel veriler, Büyük Veri (Big Data) adı verilen geniş bir veri havuzunu oluşturmuştur. Dolayısıyla, bir araya getirilen kişisel veriler, veri işleyen firmalar için ticari bir varlık haline gelmiştir. KVKK danışmanlığı, genel bir yapı içerisinde idari ve teknik tedbir başlıklarını kapsamalıdır. Bu noktada bir bilgi işlem uzmanının tüm süreci tek başına yönetmesi zor görünmektedir. Konuyla ilgili kısmi bilgiye sahip olsa da KVKK hakkında detaylı bilgiye sahip bir uzmana her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.
İdari yönden, mevcut kanunun yanı sıra yayımlanan tebliğler, yönetmelikler, rehberler ve kurul kararlarını güncel olarak takip etmek zorunluluğu bulunmaktadır. Teknik tedbirler açısından ise her gün gelişen donanım ve yazılım teknolojilerini yakından izleyerek güncel güvenlik risklerine hakim olmak ve bu risklere karşı etkili önlemler almaya özen göstermek gerekmektedir.
KVKK Danışmanlığı almayı düşünen bir kurumun, bu iki önemli başlığı değerlendirmesi ve danışmanını seçerken onun bu konudaki uzmanlığına ve bütünleşik süreç yönetimine olan uygunluğunu değerlendirmesi oldukça kritiktir. Unutulmamalıdır ki danışmanlık hizmeti seçerken belirleyici faktörün ücretlendirme değil, alınacak danışmanlığın doğruluğu olması gereklidir. Aksi takdirde daha düşük ücretli ancak yeterli uzmanlık ve bilgiye sahip olmayan bir danışmanın tercih edilmesi, KVKK konusunda açıkların oluşmasına, idari para cezalarıyla karşılaşılmasına ve ticari itibarın zedelenmesine neden olabilir. Tüm bu kriterler dikkate alınarak KVKK Danışmanlığı tercihleri doğru bir şekilde yapılmalıdır. En doğru KVKK Danışmanlık tercihi için bizi tercih edebilirsiniz. 
Aykut Çetinel Hukuk Bürosu, lokal deneyim ve global perspektifi birleştirerek Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere kapsamlı çözümler sunan öncü bir hukuk firmasıdır. Bu firma, sahip olduğu geniş bilgi birikimi ile yerel iş süreçlerinde etkin bir çözüm ortağıdır. KVKK uyum süreçlerinde uzmanlaşmış avukat hizmeti ve en uygun yönetimi sağlamak için doğru insan ve teknoloji kombinasyonunu kullanarak müşterilerine bütünsel hizmet sunmaktadır. Aykut Çetinel Hukuk Bürosu, size en iyi danışmanlık ve çözüm ortaklığını sunmak için hazır durumdadır.