15.09.2022
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU NELERİ KAPSAMAKTADIR?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkı Nedir? Neleri Kapsamaktadır?

2010 yılında anayasanın da değişimi ile beraber özellikle özel hayatın gizliliği temel hak noktasında kapsamlı bir şekilde genişletilmiştir. Anayasaya ek kişi hak ve ödev yükümlülüğünün de yer alması ile birlikte anayasal sınır çerçevesi de bir hayli genişletilmiştir. Avrupa birliğine uyum kapsamında genişletilen ve 18 Ocak 2016 yılında anayasaya dâhil edilen KVKK kanun tasarısı kısa bir sürenin ardından TBMM başkanlığına sunulmuştur. Ardından anayasaya dâhil edilen KVKK kanunu resmi anlamda 24 Mart 2016 yılında yürürlüğe dahil edilmiş ve kanunlaşma sürecine geçilmiştir.

Resmi gazetede 29677 sayılı yönetmelik ile yürürlüğe giren kanun, kişisel verilerin korunması kanunu olarak kabul görmüştür.  Bu anlamda genel ihtiyaçların da göz önüne alınması ile çok daha çağdaş bir standartta kişisel verilerin saklanması sağlanmaktadır. Bu noktada kişinin özgür irade beyanının bulunması ise dikkat edilmesi gereken en temel unsurlardan bir tanesidir.

KVKK Kanunun Amacı Nedir?

KVKK kişisel çıkarların göz önünde bulundurularak belirli standartlara bağlandığı ve kişinin en temelde kişisel hak ve özgürlüğünü garanti kapsamına alan son derece kapsamlı bir kanundur.  Söz konusu kanunda kişisel verilerin korunmasının yanı sıra hem gerçek hem de tüzel kişiliklerin de yükümlülüğe riayet edecekleri usul ve esaslarda biçimlenmiş ve kanun çerçevesinde uygulanmaya konulmuştur.

Özellikle kişi hak ve sorumluluğu ve mahremiyet alanının korunması noktasında işlevsellik sağlamaktadır.  KVKK danışmanlığı bünyesinde de verilerin işlenmesi mümkün olmaktadır. Bu şekilde kişisel bilgi ve verilerin gerçek ve tüzel yükümlülüklere uyması ve veri güvenliğinin sağlanması amaç edinmektedir. Kişilik haklarının ihlal edilmesinin önünü olan kanun, yetkisiz kişilerce ele geçirilen bilgilerin önüne geçmekte çok daha güvenlikli bir yaşam alanı oluşturmaktadır.

KVKK Kimleri Kapsıyor?

Özel veya tüzel kişilere uygulanmakta olan ve veri kayıt sisteminin önemli bir parçası olan KVKK hak ehliyetine sahip olan herkesi kapsamaktadır. Fakat kanunda kişisel veriler ibaresi kullanılması tüzel kişilerin kapsam dışında bırakılmasına neden olmaktadır. Başkası tarafınca öğrenilen bir durumun başkasını mağdur edebilecek boyutlara varması, özel nitelikli kişisel verileri kapsamında bulunmaktadır. KVVK tasarısı gereği hal ve sorumlulukları sınırlama alanında İzmir KVKK avukat desteği almak süreci kısaltacaktır.

 Kişinin kendi şahsi oluşumunu, yaşam biçimini oluşturan tüm etkenleri kişisel veri alanında sınıflandırabilmekteyiz. Irk, cinsiyet, kültür, coğrafi bölge, dini inanç, giyim tarzı, etnik kökeni ve bu gibi farkı pek çok oluşumu  burada sıralamak mümkün. Bu noktada KVKK bu bilgilerin kaydedilmesi, işlenmesi ve kişi hak ve hürriyeti kapsamında korunması açısından son derece önemlidir. Öte yandan kişisel verilerin belirli bir alanda depolanıyor olması da yine KVKK hizmeti kapsamında değerlendirilmektedir.

KVKK Veri İşleme Şartı

2016 yılı itibarı ile anayasaya dâhil edilen KVKK işlenmesinin ilk şartı; bu verilerin kişi tarafınca da erişilebilir olması ve ayrıca rızasının bulunmasıdır. Kanunda açık bir şekilde yer edinmesi gereken veriler kişi tarafından da alenileştirilmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda KVKK kanunu kapsamında meşru durumlarda verilerin işlenebilir oluşu gerekmektedir.

Hukuki ve kişisel hak bakımından tamamıyla dürüstlük ilkesine uyulması gerekmekte,  açık bir beyan niteliğinde olmalıdır. Yine aynı şekilde güncel ve doğru kanallardan destek alınmalıdır. Öte yandan KVKK kanunu kişinin yaşamı, hakları ve eylemleri ile birebir uyumlu olmalı ve kişiyi bağımsız bir şekilde kapsaması gerekmektedir.  Bu noktada özellikle kişisel olarak nitelendirmekte olduğumuz verilerin de kişi beyanı olmaksızın üçüncü kanallarla paylaşılması kanunen yasaklı haller içerisine dâhil edilmiştir. Veri güvenliğini sağlama noktasında da verilerin hukuka uygun işlenmesi ve kişi hak ve özgürlüklerini sınırlandırılmadan muhafaza edilmesi sağlanmaktadır.